Meteen naar de inhoud
Home » Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

Door gebruik te maken van rijschoolgroningen.com gaat u akkoord met de gebruikersvoorwaarden. ROVAVO kan deze gebruikersvoorwaarden wijzigen en/of aanvullen. De meest actuele gebruiksvoorwaarden zullen op deze pagina te vinden zijn. Als u de website blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze gebruiksvoorwaarden, accepteert u daarmee de gewijzigde en/of aangevulde gebruiksvoorwaarden onherroepelijk.

Als u niet met de gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan of niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde gebruikersvoorwaarden, verzoeken wij u deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken. ROVAVO adviseert u daarom regelmatig op deze pagina te kijken voor eventuele veranderingen die zijn doorgevoerd.

Informatieverstrekking

Wanneer u persoonsgegevens, technische kenmerken of andere informatie via de website verstrekt, gaat u ermee akkoord dat ROVAVO deze informatie verwerkt en/of doorstuurt naar de opdrachtgever. U garandeert dat de informatie of het materiaal juist, volledig en actueel is en geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of anderszins onrechtmatig is. De manier waarop wij omgaan met de door u verstrekte gegevens is vastgelegd in de privacyverklaring.

ROVAVO brengt vraag en aanbod bij elkaar en is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van deze contacten. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van het contact met u als potentiële klant. ROVAVO is op geen enkele wijze inhoudelijk of anderszins betrokken bij het tot stand brengen van een overeenkomst tussen u en de opdrachtgever.

ROVAVO is niet aansprakelijk jegens u voor welke directe of indirecte schade dan ook. Gebreken van welke aard dan ook, teleurstelling bij u of afwijkingen ten opzichte van door de opdrachtgever aangeboden diensten, geven generlei recht op schadevergoeding en/of verrekening. ROVAVO zal op geen enkele wijze partij hoeven te zijn bij een eventueel geschil tussen een bezoeker c.q. gebruiker van de website en de opdrachtgever of een derde.

Reviews

Op bepaalde onderdelen van de website kunnen de bezoekers zelf informatie plaatsen zoals beoordelingen. Een beoordeling van een gebruiker geeft uitsluitend de mening van deze gebruiker weer en is niet noodzakelijkerwijs de mening van ROVAVO. ROVAVO is hiervoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk en behoudt zich het recht om deze informatie op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen. ROVAVO controleert, al naar gelang de inhoud van de bijdrage, voorafgaand aan plaatsing, steekproefsgewijs na plaatsing en/of achteraf op basis van klachten.

Illegaliteiten

U mag de website alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Het is niet toegestaan gebruik te maken van tools om de website te doorzoeken, dan wel om de website op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien. ROVAVO is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade, direct of indirect, geleden door gepleegde strafbare feiten van derden, zoals hacking, DDoS-aanvallen, ransomware, virussen, malware, internetoplichting, afpersing via e-mail, phishing en dergelijke.

Rechtsgeldigheid

Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen welke voortvloeien uit, of samenhangen met deze gebruiksvoorwaarden, de website en/of informatie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Deze gebruikersvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 25 december 2019.